Dobrovolníci v La Salettě - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Dobrovolníci v La Salettě


Vázený dobrovolníku!

19. září 1846 se zjevila Matka Boží dvěma dětem, Maximinovi a Mélanii. Bylo to v alpských horách poblíž vesničky La Saletta.


Místo zjevení a pak chrám Panny Marie se staly brzy cílem putování mnoha lidí, kteří chtěli obnovit svou víru, najít smysl svého života, smířit se s Bohem, modlit se, anebo prostě chodit jen do hor a obdivovat krásu alpské přírody. Možná, že chceš sloužit lidem na hoře La Saletta podle pravidel, která platí pro dobrovolníky v La Salettě. Na toto místo přijíždějí lidé z celého světa. Také dobrovolníci z celého světa se připojují k Misionářům saletinům a svou prací a svědectvím se stávají apoštoly poselství z La Saletty.

Podmínky pro práci v La Salettě
1. Dovršený věk 20 let.
2. Znalost francouzštiny (nebo alespoň dobrá znalost angličtiny) - je to přísně žádaná podmínka.
3. Napsat žádost na adresu:
Sanctuaire N.D. de La Salette
Service du volontariat
38970 La Salette
FRANCE
tel. (0033) 476300011, fax. (0033) 47630 03 65

V dopise napsaném ve francouzštině, popř. v angličtině, je třeba se představit (napsat krátký životopis) a sdělit, v jakém měsíci je možný Váš nástup do práce.
4. Hlavním smyslem práce v La Salettě je služba Matce Boží a poutníkům, proto dobrovolník za práci nedostává mzdu, avšak je mu poskytnuto zdarma ubytování a stravování. Na konci jeho služby mu budou také proplaceny náklady na dopravu (je proto nutné předložit platné jízdenky).
5. Je třeba počítat s vlastními náklady na stravování během dopravy do La Saletty (autobus jede téměř 20 hodin).
6. Jestliže přijímáš následující podmínky: práce sedm hodin denně, jednou za týden celý den volný, společné setkávání s ostatními dobrovolníky, společná modlitba, účast na mši svaté, můžeš mít jistotu, že čas strávený v La Salettě přinese dobré ovoce.
7. Je třeba si uvědomit, že dobrovolník prosí o přijetí do služby v La Salettě a jako takový souhlasí s podmínkami a přijímá řád, který platí v poutním místě.
8. Samotná práce a soužití s lidmi z celého světa mohou být pro někoho náročné. Zmiňuji se o tom, vážený dobrovolníku, aby tvé rozhodnutí bylo vědomé a zralé.
9. Osoby, které mají potíže s tlakem nebo se srdcem, musí mít souhlas lékaře (případně s sebou léky) pro práci a ubytování v nadmořské výšce 1800 m.
10. Chrám přijímá dobrovolníky po celý rok s výjimkou července, srpna a listopadu. Normálně je zde možné pracovat pouze jeden měsíc. Nutnost nepřetržité práce v hotelu, restauraci, obchodech, chrámu atd. vyžaduje od dobrovolníků pracovat po celý měsíc, tj. od prvního dne měsíce do jeho závěru (30., 31.)!
11. Je nutné se pojistit na dobu pobytu ve Francii včetně dopravy na místo.
12. Od května až do září působí v La Salettě kněz z Čech, Slovenska nebo Polska, což je příležitostí ke společné mši svaté, svátosti smíření a duchovním rozhovorům.
13. Jestli přijímáš výše uvedené podmínky, vyplň dotazník a odešli ho spolu s dopisem na adresu chrámu do La Saletty.


Očekávané ovoce
Ovoce, které přináší služba v La Salettě, záleží na každém jednotlivci. Je ale možné očekávat:
- získání nových zkušeností v soužití s lidmi s odlišnou mentalitou
- vyzkoušet sebe sama v obětavé službě pro ostatní
- prohloubení znalosti francouzštiny a jiných jazyků
- pocítit Boží přítomnost a blízkost
Stejně jako poutníkům, tak i dobrovolníkům jsou nabízena různá náboženská setkání a pobožnosti.

Podmínky práce v La Salettě (dobrovolníci)
Děkujeme Vám za ochotu stát se služebníky poutníků v chrámě v La Salettě. Žádáme Vás o pečlivé přečtení níže uvedeného textu. Pokud souhlasíte s podmínkami, odešlete nám přiloženou smlouvu (osobně vámi podepsanou). Pro nás to bude potvrzením, že chcete pracovat v La Salettě podle řádu, který platí v poutním místě. Tehdy budete zapsáni do seznamu dobrovolníků.

Práce:
1. O zařazení na určité pracovní místo se rozhoduje podle potřeb chrámu a osobních schopností dobrovolníka.
2. Práce trvá několik hodin denně. Práce je týmová, ve spolupráci s osobami, které jsou trvale zaměstnány v chrámu, samozřejmě také s dalšími pracovníky a dobrovolníky.
3. Nutně musíš pamatovat na odpočinek po práci, tj. především na noční spánek, aby tvoje práce byla vykonávána na dobré úrovni.
4. Během volného času nenavštěvujeme pracující kamarády.

Odpočinek a modlitba
Osoby odpovídající za animace očekávají vaše nabídky na trávení volného času, ale také očekávají vaši schopnost přijmout jimi stanovenou nabídku.
Po vykonané práci máte volný čas na odpočinek. Spolu s ostatními budete zváni k účasti na různých kulturních událostech, budete také zváni k přípravě takových událostí, jakými jsou např. výlety, večírky, hry, společné rozhovory a rozjímání nad Písmem svatým, bdění, modlitby a pobožnosti, nedělní mše svatá. Budete zváni k účasti na akcích nabízených poutníkům a také budete mít možnost účastnit se ranních a večerních řeholních modliteb.
Na začátku měsíce se zúčastníte několika setkání, která jsou povinná pro všechny, aby všichni měli příležitost se lépe poznat, seznámit se s chrámem a poselstvím z La Saletty. Jestli hrajete na nějaký hudební nástroj, nezapomeňte ho vzít s sebou, stejně jako zpěvníky a ?. solidní boty na hory.

Ubytování
Nejmladší z nás se dělí o pokoj s ostatními dobrovolníky z různých zemí. Každý na udržování čistoty. Dodržujeme ticho (tzn. vyvarujeme se hlasitým hovorům i hudbě), obzvlášť večer, v pokojích, na chodbách, schodištích i venku. Na pokojích nepřijímáme žádné návštěvy. Pamatujeme také, že pokoj není ani kuchyň, ani jídelna. Je také zakázáno přivážet si s sebou zvířata.

Výlety mimo okolí chrámu
Je samozřejmé, že nemůžeš opustit pracovní místo bez povolení. Na horách platí několik pravidel, které musí být dodržovány vzhledem k vlastní bezpečnosti. Znamená to např.: nepouštět se sám do hor, neodcházet bez předchozího nahlášení u odpovědné osoby; musíme pamatovat na skutečnost, že počasí v horách se může nečekaně náhle změnit.

Chování vůči poutníkům
Co nám říká o chování vůči poutníkům Vnitřní řád chrámu?
Čl. 7: Od osob, které pracují v chrámu, se vyžaduje slušné chování vůči poutníkům, vyhýbání se diskusím na kontroverzní politická, víry se týkající a jiná témata.
Čl. 7.1: Od personálu se vyžaduje, aby se při kontaktu s poutníky nevyjadřoval o vnitřních problémech chrámu a o potížích ve vzájemných vztazích mezi zaměstnanci nebo ředitelstvím chrámu.
Čl. 7.2: Nepřípustné je chování nekulturní a vulgární vůči poutníkům.
Čl. 7.3: V duchu úcty k poutníkům jsou všechny osoby pracující v chrámu a okolí povinny za každých okolností nosit skromné oblečení.

Ticho a večerní klid
La Saletta je zvláštním místem, které nabízí ticho a vnitřní pokoj. Pochopíš to rychle, až poznáš kouzlo tohoto místa. Proto je zde přísně vyžadováno plnění povinnosti dodržovat ticho po 22:30 hod.!!!
Pro pořádání večírků jsou vyhrazeny zvláštní sály. Doufáme, že každý má pochopení pro ostatní pracující nebo poutníky, kteří potřebují odpočinek. Ředitelství na dodržování této povinnosti obzvlášť dbá.


Smlouva
Pokud souhlasíš s řádem, vyplň a podepiš přiloženou smlouvu. Jestliže dojde k porušení některé části smlouvy, musíš počítat se zásahem představených chrámu.
* Pokud je to možné, prosíme o práci na celý měsíc, pouze tak je možné sestavit pracovní skupiny schopné vykonávat svěřené povinnosti.
* Pokud z nějakého důvodu nemůžeš přijet do La Saletty, nahlas to co nejrychleji. Umožní nám to najít někoho jiného na tvé místo.
* Dva nebo tři měsíce před tvým příjezdem ti zašleme poslední informace týkající se cestování, telefonického spojení, potvrzení data tvého příjezdu do La Saletty.
V očekávání tvého rozhodnutí přijmout naši nabídku posíláme pozdravy z La Saletty, předem děkujeme za tvou přízeň, radost a schopnosti, které vneseš do našeho společenství a do služby poutníkům.

© Misionáří Saletini
ŘEHOLNÍ DŮM MISIONÁŘŮ SALETINŮ
512 13 Bozkov 37
tel. 481 682 156

Působíme na těchto místech

Návrat na obsah